Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην Ερώτηση των βουλευτών κκ. Περικλή Κοροβέση, Γιάννη Δραγασάκη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Ο., η οποία έχει μεταξύ των άλλων την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού της διαδικασίας Ι σχεδιασμού και κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013, σος γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους και τους αρμόδιους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής, και αποτυπώθηκε στο ΕΣΠΑ, και στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η στρατηγική αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, δυναμικού, ανταγωνιστικού, και αποδοτικού συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και θέτει ως στόχο της την «αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να αναβαθμιστεί το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης» αναδεικνύοντας την εκπαίδευση σε κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα.

Η εν λόγω στρατηγική βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία τόσο με το στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τη νέο προσέγγιση προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων που απαιτεί προσανατολισμό στη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική της Συνοχής και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Στη βάση αυτή αναπτύχθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 που θεμελιώνεται στο τετράπτυχο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα -Εκπαίδευση - Απασχόληση» και θα χρηματοδοτηθεί, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τρεις πυλώνες χρηματοδότησης:

Ι. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει το τομεακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης δίνοντας

έμφαση

ο στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα,

ο στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης,

ο στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και

ο στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΙΙ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υποδομές και εξοπλισμό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης & της δια βίου μάθησης.

III, Αμιγώς εθνικούς πόρους μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον

τακτικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δαπάνες για την κάλυψη των πάγιων και λειτουργικών εξόδων δράσεων των βιβλιοθηκών κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες για συγχρηματοδοτήση. Σχετικά κρίθηκαν επιλέξιμες δαπάνες για τη συγχρηματοδοτήση δράσεων καινοτομικού χαραχτήρα.

Ειδικότερα , μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,και 3 « Αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» προβλέπεται χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων, ιδίως ηλεκτρονικών εφαρμογών ενίσχυσης (του θεσμού των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Παράλληλα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υποστηριχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για παρεμβάσεις στην παιδεία. Επίσης μέσω των ΠΕΠ όπως προαναφέρθηκε προβλέπονται οι χρηματοδοτήσεις εξοπλισμών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στην παρούσα φάση, είναι πρόωρη η αναφορά για ένταξη συγκεκριμένων έργων στα προγράμματα της Δ' Προγραμματικής Περιόδου. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των συγχρηματοδοτούμενων! Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την έγκριση συγκεκριμένων κριτηρίων ένταξης των έργων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης.

Εφαρμόζοντας συνεπώς τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις εφαρμογής των Ε.Π. διαδικασίες και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. θα είναι δυνατόν να εντάξουν ή μη συγκεκριμένα έργα σε ένα Πρόγραμμα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: